úterý 18. srpna 2015

Občané proti strachu a lhostejnosti

Jsme dělníci a dělnice, živnostníci a živnostnice, pracovníci v maloobchodu, studenti a studentky učebních oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jsme znepokojeni prudkým nárůstem nenávistných nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s finanční a politickou krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů.
Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z politické krize. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k veřejným rozpočtům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována třídní a politická nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou.

Občané proti strachu a lhostejnosti

My, zde podepsaní dělníci a dělnice, pracovníci v maloobchodu a řemeslech, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem nenávisti ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z dělníků  a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O živnostnících, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Investoři žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci.Majitelé podniků  jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost způsobů podnikání. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině buržoazie smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou fiskální krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum.
Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci fiskálních politik zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě pracují, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně produktivní musí být přijímáni na úřadech bez předpojatosti a diskriminace, aniž by je předem diskvalifikoval druh jejich práce či podnikání.
Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.
Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od neštěstí dělníků, živnostníků, daňových poplatníků! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit.

Žádné komentáře:

Okomentovat